Praktische afspraken

Hieronder vind je per thema een aantal praktische afspraken of richtlijnen die mee vorm kunnen geven aan het Vreemdgaan-Wisselleren.

Klik op een titel om meer te lezen.

Checklist Vreemdgaan-Wisselleren

Na het krijgen van je match kan volgende checklist je helpen bij de te nemen stappen:

  1. De wisselleerder neemt contact op met de contactpersoon van de gematchte gastorganisatie
  2. Samen prik je een datum voor het kennismakingsgesprek en de uitwisseling 
  3. Trek er op uit voor een boeiende uitwisseling
  4. Vanuit de gastorganisatie wordt een afrondingsgesprek voorzien
  5. De wisselleerder en contactpersoon van de gastorganisaties vullen nadien de globale evaluatie Vreemdgaan-Wisselleren in

Meer info over het kennismakings- en afrondingsgesprek vind je terug onder het luikje 'Algemene afspraken tussen wisselleerder en gastorganisatie'.

Beroepsgeheim

De wisselleerder is gebonden aan het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim houdt in dat men de plicht en het recht heeft om zaken die men louter door professionele bezigheden verneemt of in het bezit krijgt en die vertrouwelijk zijn, geheim te houden. Dit beroepsgeheim wordt ingevuld conform artikel 458 van het strafwetboek en artikel 7 van het decreet Integrale Jeugdhulp.  

De verantwoordelijkheid voor de informatie waar de wisselleerder toegang toe krijgt, ligt steeds bij de gastorganisatie. De gastorganisatie dient hier vooraf zorgvuldig over na te denken zodat er, indien aangewezen, bepaalde cliëntinformatie kan afgeschermd worden die in het kader van het Vreemdgaan-Wisselleren overbodig is. 

Het is aan te raden om de wisselleerder vooraf te leren kennen in de opdracht die hij/zij vervult. (zie algemene afspraken) Sommige functies hebben een andere finaliteit dan een welzijnsfinaliteit (politie, openbaar ministerie, …). De inhoud van het Vreemdgaan-Wisselleren kan in dit geval dan nog aangepast worden zodat de veiligheid van de cliënten gegarandeerd wordt. Bijvoorbeeld: extra waakzaamheid bij het anonimiseren.  

De gastorganisatie brengt haar cliënten op de hoogte van de methodiek Vreemdgaan-Wisselleren. Indien aangewezen, kan de gastorganisatie het 'toestemmingsformulier cliënt' gebruiken om het fiat te verkrijgen voor de wisselleerder om de begeleiding mee te volgen. Het formulier kan je onderaan deze pagina downloaden. 

Er wordt strikt gevraagd dat, bij de terugkoppeling in de eigen organisatie van de wisselleerder, de besprekingen anoniem en niet op individueel casusniveau gebeuren. 

Vrijblijvend te gebruiken:

Algemene afspraken tussen wisselleerder en gastorganisatie

Voor een goede gang van zaken is het aangewezen om een kennismakings- en afrondingsgesprek in te plannen. Tijdens het kennismakingsgesprek kan de gastorganisatie een duidelijke toelichting geven aan de wisselleerder over de cultuur eigen aan de organisatie. De wisselleerder wordt verwacht de visie en de gewoonten van de gastorganisatie, ook wat betreft bijvoorbeeld de maaltijden (samen met de leefgroep eten) te volgen. Daarnaast kan er tijdens het kennismakingsgesprek ook gepolst worden naar de verwachtingen van de wisselleerder. 

De gastorganisatie kan een mentor aanstellen binnen de eigen organisatie bij wie de wisselleerder terecht kan voor vragen, uitleg of extra overleg.

Het afrondingsgesprek kan dienen als evaluatie om het Vreemdgaan-Wisselleren af te sluiten.

Na het Vreemdgaan-Wisselleren zijn de organisaties en wisselleerders bereid om deel te nemen aan de globale evaluatievan de methodiek Vreemdgaan-wisselleren. De provinciale beheerder zal u na afloop van de uitwisseling verder informeren over manieren van evalueren.

Loon- en verplaatsingskosten

Tijdens de periode van uitwisseling blijven de loonkosten van de wisselleerder ten laste van de organisatie bij wie die tewerkgesteld is. Ook de verplaatsingskosten worden gedragen door de eigen werkgever of volgens de afspraken eigen aan de werkgevende organisatie. Je kan het vergelijken met een medewerker die deelneemt aan een externe vorming.

Verzekering

De wisselleerder blijft gedurende de uitwisseling verzekerd bij zijn/haar eigen werkgever. Indien er een ongeval of iets dergelijks gebeurt, verbindt de gastorganisatie er zich toe zo snel mogelijk de eigenlijke werkgever op de hoogte te brengen.

Afwezigheid of ziekte

De wisselleerder zal afwezigheid zo spoedig mogelijk melden aan de eigen werkgever én aan de gastorganisatie.

Veiligheid

De wisselleerder respecteert de geldende veiligheidsvoorschriften van de gastorganisatie. Eventuele acties, volgend uit de risicoanalyse van de gastorganisatie, worden genomen door en komen ten laste van de uitzendende organisatie.

Stopzetting

Elke partij heeft het recht om een einde te stellen aan deze overeenkomst mits gemotiveerde redenen. Deze worden meegedeeld aan de gastorganisatie waarmee men de uitwisseling is aangegaan en worden ook gecommuniceerd aan de eigen provinciale beheerder Vreemdgaan-Wisselleren (zie contactpagina).

Zorgvuldigheid

Elke gast en uitzendende organisatie belooft te waken over een correcte gang van zaken en behartigt met zorg de belangen van elke cliënt.